Director: Nima Arkani-Hamed (IAS, USA)
Deputy Director: Cai-Dian Lu (IHEP, China)
Physics Coordinators:

Sally Dawson (BNL, USA), Tao Han (U. Pittsburgh/Tsinghua U.), Hongjian He (Tsinghua U.), Michelangelo Mangano (CERN), Shufang Su (U. Arizona), Lian-Tao Wang (U. Chicago), Shouhua Zhu (Peking U.)

Advisory Board:
Chao-Hsi Chang (ITP), Kuang-Ta Chao (Peking U.), Hesheng Chen (IHEP), Savas Dimopoulos (Stanford U.), Sally Dawson (BNL), John Ellis (CERN), Sheldon Glashow (Boston U.), David Gross (UC, Santa Barbara), Xiangdong Ji (SJTU), Yu-Ping Kuang (Tsinghua U.), Tsung-Dao Lee (Columbia U.), Luciano Maiani (Rome U.), Michelangelo Mangano (CERN), Yifang Wang (IHEP), Steven Weinberg (U. Texas, Austin), Edward Witten (IAS), Yue-Liang Wu (KITPC/UCAS), S.T. Yau (Harvard U.)Working groups:
  • SM Tests and MC Tools (conveners: Qing-Hong Cao/Li-Lin Yang/Zhao Li/Chong Sheng Li

  • Higgs Physics (conveners: Hong-Jian He/Shou-Hua Zhu),

  • Beyond SM: SUSY (conveners: Tianjun Li/Jin Min Yang),

  • Beyond SM: Non-SUSY (conveners: Qi-Shu Yan/Jing Shu/Wen-Gan Ma),

  • Flavor Physics (conveners: Cai-Dian Lu, Zong-Guo Si, Yi Liao)

  • Cosmology Connection (conveners: Xiao-Jun Bi, Yu-Feng Zhou).